Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

.::MEDIACJE::.

Ośrodek Mediacyjny
Zrzeszenia Kupców i Przedsiebiorców

Aktualizacja: 01.06.2016


Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.
Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu.

Zalety mediacji:
- dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta
- bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i są traktowane jednakowo,
- poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
- neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
- akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia.
Mediacja:
- służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
- sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
- zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
- pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
- zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
- zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
- pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
- zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
- zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

Korzyści wymierne (szczególnie w sprawach gospodarczych).
Mediacja:
- przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
- przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
- mediacje w sprawach gospodarczych oraz wynikające z prawa pracy umożliwiają szybkie i poufne zawarcie porozumienia bez większych kosztów i bez negatywnych wpływów na wizerunek firmy.
- realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

Mediację prowadzi się na podstawie:
- umowy o mediację,
- postanowienia sądu kierującego do mediacji.
Umowa o mediację nie musi być zawarta na piśmie. Może być ona również zawarta poprzez samo wyrażenie zgody na mediację.

Mediator jest bezstronną osobą pomagającą stronom we wzajemnym wysłuchaniu, przedstawieniu własnych racji i argumentów, odnalezieniu wspólnych interesów, a także wypracowaniu możliwych rozwiązań.
Mediator pomaga stronom skoncentrować się na problemach, uzgodnieniu na czym one polegają, a następnie wypracowaniu satysfakcjonującego strony porozumienia.
Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązania konfliktu czy sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność. Powinien prowadzić mediację w taki sposób, by ewentualna nierównowaga stron nie miała wpływu na przebieg mediacji i jej ostateczny wynik.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Koszt mediacji jest znacznie niższy niż postępowania sądowego, oszczędza się czas i minimalizuje ryzyko pogorszenia wizerunku firmy. Koszty mediacji, w tym wynagrodzenie mediatora, pokrywają w całości strony. Jeśli strony nie umówią się co do sposobu, w jaki będą pokrywać koszty mediacji, odpowiadają za te koszty solidarnie (tzn. że strony są wspólnie odpowiedzialne za wynagrodzenie mediatora).
Wynagrodzenie oraz zwrot wydatków należy się mediatorowi za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego bez względu na jego wynik, tj. niezależnie od tego, czy strony dojdą do porozumienia czy też nie.
Wynik mediacji nie ma także wpływu na wysokość wynagrodzenia mediatora.*

*Na podstawie: www.ms.gov.pl - "Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów" Warszawa 2010

OŚRODEK MEDIACYJNY
ZRZESZENIA KUPCÓW i PRZEDSIĘBIORCÓW
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin

tel./fax: +48 943 422 770
sekretariat@zkip.pl

MEDIATORZY SĄDOWI:

1. Łukasz Kroplewski
- zakres mediacji: sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze

2. Jerzy Krasowski
- zakres mediacji: sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze

3. Sławomir Michalik
- zakres mediacji: sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze

4. Aleksandra Sowa
- zakres mediacji: sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze

5. Jowita Truszkowska
- zakres mediacji: sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze i pracownicze

6. Katarzyna Szłapka
- zakres mediacji: sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze i pracownicze

7. Bogumił Gołąbek - zakres mediacji: sprawy cywilne, rodzinne, pracy, gospodarczeRozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2016