Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

.::PAŃSTWOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA::.


Dotacje dla przedsiębiorców szkolących uczniów

_

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że istnieje możliwość otrzymania atrakcyjnego dofinansowania w przypadku podjęcia się szkolenia uczniów w swoim przedsiębiorstwie. Ministerstwo Edukacji dysponuje środkami przeznaczonymi na dotacje dla przedsiębiorców szkolących uczniów realizujących obowiązek nauki w szkołach zawodowych i uczących się w formach pozaszkolnych.
Wielkość dofinansowania wynosi ok. 5 tys. zł za naukę zawodu ucznia w cyklu dwuletnim. Refundacji podlega również wynagrodzenie oraz składki ZUS zatrudnionego ucznia.
Od pracodawców zależy, czy skorzystają z tych pieniędzy!
Wnioski przyjmują wydziały edukacji i oświaty w urzędach miast i gmin - w zakresie dofinansowania szkolenia oraz lokalne Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie finansowania wynagrodzenia i składek ZUS ucznia.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:
1. Spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.10.2003 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1875) dotyczące kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. m.in. posiadać tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i ukończony kurs pedagogiczny (pozostałe wymogi w w/w rozporządzeniu).
2. Złożyć wnioski o zawarcie umowy dotyczącej przyznania refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w lokalnych Ochotniczych Hufcach Pracy.
3. Przed zakończeniem cyklu nauczania złożyć wniosek o dofinansowanie pracodawców szkolących uczniów realizujących obowiązek nauki w szkołach zawodowych i uczących się w formach pozaszkolnych do odpowiedniej komórki urzędu miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania młodocianego pracownika).

Instruktorem praktycznej nauki zawodu o którym mowa w punkcie 1. może być pracodawca lub inna oddelegowana przez niego osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie.

Dyplom Mistrz w zawodzie sprzedawca Jeżeli przedsiębiorca nie posiada kwalifikacji zawodowych o których mowa w rozporządzeniu dot. praktycznej nauki zawodu, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną działająca w Koszalinie uprawnioną do przeprowadzania egzaminów oraz nadawania tytułów zawodowych i mistrzowskich w zawodach sprzedawca oraz kucharz małej gastronomii. Pracodawcy oraz osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu mogą przystąpić do egzaminu przed w/w komisją zdając egzamin na tytuł zawodowy bądź mistrzowski.

Świadectwo Zawodowe Wymagania stawiane osobom przystępującym do egzaminów na tytuły zawodowe określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r. nr 31 poz. 216). Jednym z wymogów jest np.: prowadzenie przez okres co najmniej sześciu lat działalności gospodarczej w zawodzie w którym zdaje egzamin i posiadanie wykształcenia co najmniej ponadpodstawowego co umożliwia przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego (inne wymagania w rozporządzeniu).

Szczegóły dotyczące przystąpienia do egzaminów i uzyskania tytułów zawodowych mogą Państwo uzyskać w placówce kształcenia ustawicznego przy Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kupców i Przedsiębiorców w siedzibie Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie pod adresem:

Państwowa Komisja Egzaminacyjna
ul. Piłsudskiego 6    75-511 Koszalin
tel.: 094 342 27 70Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2012